Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Korobov et al., 2005. Svinovodstvo (Moskva), 2: 17-18

Document reference 
Korobov, A.; Mishanin, A., 2005. Effectiveness of use of extruded   rye in feed rations for fattening of pigs. Svinovodstvo (Moskva), 2: 17-18
Citation key 
Korobov et al., 2005