Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Antoine-Moussiaux et al., 2007. Trop. Anim. Health Prod., 39: 83-89

Document reference 
Antoine-Moussiaux, N. ; Faye; B. ; Vias, G. F., 2007. Tuareg ethnoveterinary treatments of camel diseases in Agadez area (Niger). Trop. Anim. Health Prod., 39: 83-89
Citation key 
Antoine-Moussiaux et al., 2007