Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Tokarnia et al., 2002. Toxicon., 40 (12): 1635-1660

Document reference 
Tokarnia, C. H. ; Dorbereiner, J. ; Peixoto, P. V., 2002. Poisonous plants affecting livestock in Brazil. Toxicon., 40 (12): 1635-1660
Citation key 
Tokarnia et al., 2002
Datasheets