Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Wang et al., 1993. Acta Agriculturae Shanghai, 9 (2): 18-24

Document reference 
Wang Jianzhong; Zhu Ruilong; Ni Jingzhen; Zhu Qiugen, 1993. Biotransformation of fish oil in layers. Acta Agriculturae Shanghai, 9 (2): 18-24
Citation key 
Wang et al., 1993
Datasheets