Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Smirnov, 1961. Krolik. Zver, 8: 9-10

Document reference 
Smirnov, A. G., 1961. Trace element salts for rabbits. Krolik. Zver, 8: 9-10
Citation key 
Smirnov, 1961