Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Vashchekin et al., 2005. Kormoproizvodstvo, 6: 30-32

Document reference 
Vashchekin, E. P.; Gagarina, T. A., 2005. Narrow-leaved lupin seed in the rations of breeding bullocks. Kormoproizvodstvo, 6: 30-32
Citation key 
Vashchekin et al., 2005