Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Hua Liu et al., 2016. Anim. Sci. J., 87 (11): 1386-1395

Document reference 
Hua Liu; Haifeng Wan; Shengyu Xu; Zhengfeng Fang; Yan Lin; Lianqiang Che; Jian Li; Yong Li; Xiang Su; De Wu, 2016. Influence of extrusion of corn and broken rice on energy content and growth performance of weaning pigs. Anim. Sci. J., 87 (11): 1386-1395
Citation key 
Hua Liu et al., 2016