Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Ganovski et al., 1975. Zhivotnovudni Nauki, 12 (5): 77-83

Document reference 
Ganovski, K. ; Uzunova, K. ; Karabashev, G.; Cherkezov, N., 1975. Effect of Scenedesmus acutus microalgae on digestibility of feeds by fattening calves and some blood values. Zhivotnovudni Nauki, 12 (5): 77-83
Citation key 
Ganovski et al., 1975
Datasheets