Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Hoang Chung et al., 2011. J. Sci. Technol., 85 (09/2): 35-40

Document reference 
Hoàng Chung; Trần Minh Khương; Nguyễn Anh Hùng, 2011. Natural food sources for big cattle in Minh Duc Commune, Viet Yen district, Bac Giang province . J. Sci. Technol., 85 (09/2): 35-40
Alternative title 

Điều tra nguồn thức ăn tự nhiên của đại gia súc ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Citation key 
Hoang Chung et al., 2011