Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Rogozhin et al., 1986. Trudy Uzbekskogo Nauchnoissledovatel'skogo Veterinarnogo In tituta., 40: 67-71

Document reference 
Rogozhin, P. S. ; Bogdanov, V. M. ; Belichenko, N. A., 1986. Effect of gossypol containing feeds on immunoreactivity in pigs. Trudy Uzbekskogo Nauchnoissledovatel'skogo Veterinarnogo In tituta., 40: 67-71
Citation key 
Rogozhin et al., 1986
Datasheets