Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Ngou Ngoupayou et al., 1982. Poult. Sci., 61 (8): 1692-1696

Document reference 
Ngou Ngoupayou, J. D. ; Maiorino, P. M. ; Reid, B. L., 1982. Jojoba meal in poultry diets. Poult. Sci., 61 (8): 1692-1696
Citation key 
Ngou Ngoupayou et al., 1982