Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Suarez et al., 1996. Pastos Forr., 19 (3): 201-215

Document reference 
Suarez, J. ; Milera, M., 1996. Trichanthera gigantea. Nacedero (Tricanthera gigantea). Pastos Forr., 19 (3): 201-215
Citation key 
Suarez et al., 1996