Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Zhang ZhuangTa et al., 1987. In: IRRI, Azolla utilization: Proc. Workshop on Azolla use, Fuzhou, Fijian, China, Manila

Document reference 
Zhang ZhuangTa ; Ke YuSi ; Ling DeQuan ; Duan BingYuan ; Liu XiLian, 1987. Utilization of Azolla in agricultural production in Guangdong province, China. In: IRRI, Azolla utilization: Proc. Workshop on Azolla use, Fuzhou, Fijian, China, Manila
Citation key 
Zhang ZhuangTa et al., 1987
Datasheets