Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Zhen RuoHong et al., 2009. Zhongguo Shengtai Nongye Xuebao / Chinese J. Eco-Agric., 17 (3): 574-579

Document reference 
Zhen RuoHong ; Wang QiangSheng ; Zhou JianTao ; Zheng JianChu ; He JiaJun ; Bian XinMin, 2009. Characteristics of substance and energy in rice-dusk-azolla integrated farming system. Zhongguo Shengtai Nongye Xuebao / Chinese J. Eco-Agric., 17 (3): 574-579
Citation key 
Zhen RuoHong et al., 2009
Datasheets