Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Tishkov et al., 1988. Veterinariya, Moscow, 11: 58-59

Document reference 
Tishkov, A. I., 1988. Post mortem diagnosis of gossypol poisoning in pigs. Veterinariya, Moscow, 11: 58-59
Citation key 
Tishkov et al., 1988