Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Simon, 1999. Pastos y Forrajes, 22 (4): 365-369

Document reference 
Simon, L., 1999. Behaviour of Gliricidia sepium compared to Albizia procera in two silvopastoral systems. Pastos y Forrajes, 22 (4): 365-369
Citation key 
Simon, 1999