Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Teklehaymanot et al., 2010. J. Ethnobiol. Ethnomedi., 6 (1): 23

Document reference 
Teklehaymanot, T.; Giday, M., 2010. Ethnobotanical study of wild edible plants of Kara and Kwego semi-pastoralist people in Lower Omo River Valley, Debub Omo Zone, SNNPR, Ethiopia. J. Ethnobiol. Ethnomedi., 6 (1): 23
Citation key 
Teklehaymanot et al., 2010