Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Wang et al., 2007. Acta Sericologica Sinica, 33 (1): 142-145

Document reference 
Wang JianKe; Ren XuWen; Li Zhi; Wang DongFeng; Chen LianZhong; Liu ZhongYun; Gao BeiLin; Gen MingJie; Wu XueJun, 2007. Trials on feeding silkworm (Bombyx mori) excrements to pig. Acta Sericologica Sinica, 33 (1): 142-145
Alternative title 

利用蚕沙喂猪的试验

Citation key 
Wang et al., 2007