Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Jondreville et al., 2000. Ann. Zootech., 49: 55-65

Document reference 
Jondreville, C. ; Van den Broecke, J. ; Grosjean, F. ; Van Cauwenberghe, S. ; Gatel, F., 2000. Ileal true digestibility of amino acids in wheat milling by-products for pigs. Ann. Zootech., 49: 55-65
Citation key 
Jondreville et al., 2000