Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Wuren Huang et al., 2012. Front. Envir. Sci. Eng., 6 (3): 336-349

Document reference 
Wuren Huang; Zhihui Bai; Daniel Hoefel; Qing Hu; Xin Lv; Guoqiang Zhuang; Shengjun Xu; Hongyan Qi; Hongxun Zhang, 2012. Effects of cotton straw amendment on soil fertility and microbial communities. Front. Envir. Sci. Eng., 6 (3): 336-349
Citation key 
Wuren Huang et al., 2012