Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Faba bean pods (Vicia faba), ripe

Faba bean pods (Vicia faba), ripe
Description 

Ripe faba bean pods (Vicia faba), Netherlands

Credits 
Rasbak
Image license