Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Faba bean plant (Vicia faba)

Faba bean plant (Vicia faba)
Description 

Faba bean plant (Vicia faba) in Osaka, Japan, May 2007

Credits 
KENPEI
Image license